Past Events

Asian Studies Brown Bag Lecture Series

03/13/2014

The Mutual Reincarnation of Garden and Landscape Painting: Zhuozheng-yuan and Wen Zhengming’s Zhuozheng-yuan Album Shuishan Yu, Associate Professor, School of Architecture speaks.